Wednesday, 2020-02-26, 4:13 PM
Logged in as Guest | Group "Guests" | RSS

IEVA GALLERY


PAMĄSTYMAI/THOUGHTS

"Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisingumo, o visa kita bus jums pridėta" (Mt 6,33)

"But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.(Matthew, 6,33)


Artėdami prie daiktiškųjų turėjimų nenumaldomai tolstame nuo savo esybės ir esminės dvasios krypties - MYLĖTI
As we approach the material possessions, we relentlessly move away from our entity and the essential spiritual direction - LOVE
Kuo didesne dovana esame Dievo apdovanoti, tuo su daugiau širdžių privalome ta dovana dalintis.
The greater gift we received from God, the more hearts with we must share it.
Užsimerkdama pasauliui atsimerkiu į save.
When I close my eyes to the world, I open eyes to myself.
Meilė be poezijos - kaip nesunokęs apelsinas - tik atrodo įspūdingai...
Love without poetry - like an immature orange, just looks impressive...
Liesti galime ne tik rankomis, akimis, lūpomis. Liesti galime žodžiais, mintimis ir daiktais, kuriuos sukuriame. Gali būti, kad šitaip liesdami mes labiau liečiamės širdimis...
We may touch each other not only by hands, eyes and lips. We may touch by words, thoughts and the things we create. It is possible that touching in this way we touch each other's hearts...
***
Atversiu baltas duris, kad laikas galėtų išeiti.
I will open the white door the time could go out.
***
Tapti didžiai mažutėliu...
To become greatly small...
***
Tik suradę savyje visišką tylą, pajusime jos įvairialypiškumą - nuo spengimo iki skambėjimo.
Only having found absolute silence inside it is possible to feel  it's variaty from tingling to ringing.
***
Žinojimas pavojingas tuo, kad traktuodamas žinojimą kaip "teisingą", užveri sau galimybę ieškoti, gilintis ir rasti daugiau. Menas, kaip savęs išraiška, dovanoja laisvę NEŽINOTI.


Knowing is dangerous if you see it as 'right', because it closes possibility to search, to look deeper and find more. Art as self-expression gives us freedom not to know.Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

free counters
Entries archive